Alexander I. Yakovlev

Dr. Sci. (History)
Professor
Moscow State Lomonosov University
Author ID: 17657
Interests